Slide

MEKS Palo – Paloikkunat

MEKS PALO– tuotteiden avulla luodaan palo-osastointeja rakennuksen sisälle, jotka rajoittavat palon leviämistä rakennuksessa. Käyttökohteita ovat mm. sairaalat, koulut, päiväkodit sekä muut kohteet, joissa tarvitaan palonsuojausta sisätiloissa. MEKS PALO – tuotteilla on tyyppihyväksyntä E30/EI15, EI30 sekä EI60 paloluokissa. Saatavina myös MEKS SP- ja MEKS SÄLE mallina.

Lataa tuotekortti

Lataa MEKS SP tuotekortti

Lataa MEKS SÄLE tuotekortti

MEKS BIM Revit suunnittelukuvat

MEKS BIM Archicad suunnittelukuvat

 

Määräykset ja ohjeet

 

Huom! Ajantasainen asetus paloturvallisuudesta löytyy ympäristöministeriön sivuilta

”Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tai muutoin on erikseen säädetty tai määrätty. Paloturvallisuuden kannalta tämä erityisesti tarkoittaa, että

 • rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan;
 • palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua;
 • palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa;
 • rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin;
 • pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.”

Ikkunat osana osastointia

”Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan.”

”Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta.”

 • Palo-osastoinnilla tarkoitetaan palolta suojaavia rakenteita, joilla estetään palon leviämistä rakennuksessa. Osastoivia rakenteita käytetään palomääräysten mukaisesti jakamaan rakennus pienempiin paloalueisiin. Osastointi on osa rakennuksen passiivista palonsuojausta
 • Osastoivassa rakennusosassa oven, ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta (E1 18 s) luokkavaatimustaulukko
 • Palokestävyysaika tarkoittaa sitä aikaa kuinka kauan kyseinen ikkuna kykenee pitämään eristävyyden ja tiiveyden tulipalon sattuessa. Esim. EI60 tarkoittaa 60 minuutin suoja-aikaa.

Tiiveys ja eristävyys

 • Ikkunan käyttäytymistä palossa kuvataan merkinnällä EI (tiiviys ja eristävyys) tai E (tiiviys). Tiiviydellä E tarkoitetaan sitä, että liekit tai kuumat palokaasut eivät pääse tunkeutumaan palamattomalle puolelle. Eristävyydellä I tarkoitetaan sitä, että tutkittavan materiaalin palamattomalla puolella pinnan keskilämpötila ei saa nousta materiaalille asetettua vaadittavaa rajalämpötilaa korkeammaksi tietyn ajan kuluessa. Merkinnän jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina.
 • Jos pelkästään tiiviysvaatimuksen täyttävän osan pinta-ala on suurempi kuin 0,1 m2 edellytetään tilanteen vaatimaa suojaetäisyyttä uloskäytävän kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin. Esimerkiksi alle 2m2:n suuruisten E-luokan rakenteiden suojaetäisyys uloskäytävän kulkureittiin ja syttyviin materiaaleihin on 1,5 m.
 • Palonsuojaikkunoiden on täytettävä tiiveyden (E) ja eristävyyden (I) osalta Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 vaatimukset sekä eurooppalaisen luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaiset EI60, EI30, EI15 ja E30 luokkien palovaatimukset.